ing.Dan Erceanu

ing.Dan Erceanu

duminică, iunie 14, 2009

CONSTRUIM SINGURI DAR... CUM ?


ROSTURI SI COSTURI PENTRU DIRIGENTIE DE SANTIER

Dirigintele de santier este persoana fizica imputernicita de catre investitor cu atributii si competente privind verificarea calitatii materialelor si produselor de constructii puse in lucrare si/sau cu verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii. El este, din punct de vedere tehnic, reprezentantul beneficiarului in raporturile sale atat cu executantul cat si cu proiectantul. In exercitarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, dirigintii de santier au urmatoarele obligatii:
Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a indeplinirii conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenele de valabilitate;
Verificarea concordantei intre prevederile autorizatiei si ale proiectului;
preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora executantului, libere de orice sarcina;
Participarea, impreuna cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;
Predarea catre executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier;
Studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru executarea constructiilor;
Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;
Verificarea existentei programului de control al calitatii, cu precizarea fazelor determinante, vizat de Inspectoratul de Stat in Constructii;
Verificarea existentei si valabilitatea tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare al conditiilor impuse de acestea in proiect;
Verificarea existentei si respectarea „Planului calitatii” si a procedurilor instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;
Verificarea respectarii legislatiei cu privire la produsele pentru constructii, respectiv, existenta documentelor de atestare a calitatii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in documentele de calitate, proiecte, contracte;
Interzicerea utilizarii produselor pentru constructii necorespunzatoare sau fara certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fara agrement tehnic (pentru materialele netraditionale);
Urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale reglementarilor tehnice in vigoare si ale contractului;
Verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare;
Interzicerea executarii de lucrari de catre persoane neautorizate conform reglementarilor legale in vigoare;
Participarea la verificarea in faze determinante;
Efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice si semnarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor (procese–verbale in faze determinante, procese–verbale de lucrari ce devin ascunse etc.)
Interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate tehnic;
Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera;
Urmarirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora si admiterea la plata numai a lucrarilor corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;
Transmiterea catre proiectant (prin intermediul investitorului) a sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;
Dispunerea opririi executiei, demolarii sau dupa caz, a refacerii lucrarilor executate necorespunzator de catre executant, in baza solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificator de proiecte atestat;
Verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;
Urmarirea respectarii de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
Preluarea documentelor de la constructor si proiectant si completarea cartii tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute de reglemetarile legale;
Urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului detinatorului acestuia;
Asigurarea secretariatului receptiei si intocmirea actelor de receptie;
Urmarirea solutionarii obiectiunilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si realizarii recomandarilor comisiei de receptie;
Predarea catre investitor / utilizator a actelor de receptie si a cartii tehnice a constructiei dupa efectuarea receptiei finale.
Dirigintii de santier poarta raspunderea in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute mai sus, precum si in cazul neasigurarii din culpa lor a realizarii nivelului calitativ al lucrarilor prevazut in proiecte, caiete de sarcini, in reglementarile tehnice in vigoare si in contracte.

Tariful perceput de un diriginte de santier poate varia intre 150 si 800 euro/luna, pe durata executiei, functie de frecventa vizitelor pe santier, valoarea si importanta obiectivului si categoria obligatiilor asumate de catre dirigintele de santier in fata beneficiarului.


Dirigintele de santier (inspector de santier) il reprezinta pe investitor in relatiile acestuia cu toti factorii implicati (proiectanti, antreprenori, furnizori, prestatori de servicii) in realizarea unei constructii.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu