ing.Dan Erceanu

ing.Dan Erceanu

vineri, martie 09, 2012

Etapele de urmat pentru constructia unei case (introducere)

Etapele construirii unei case - Introducere
Pentru a construi o casa, trebuie sa urmati o serie de pasi, in conformitate cu legislatia romaneasca in vigoare:
• etapa exploratorie: - studiul de tema; - studiul pe variante; - certificatul de urbanism; - Planul Urbanistic Zonal (PUZ); - Planul Urbanistic de Detaliu (PUD);
• etapa de obtinere a Autorizatiei de Construire
• proiectul tehnic, proiectul de executie, coordonarea specialitatilor, antemasuratori, caiete de sarcini si detalii de executie;
• santierul, urmarirea lucrarilor;
• receptia lucrarilor si finalizarea acestora (inclusiv intabularea);

Si acum, sa le luam pe rand...
Faza exploratorie
Terenul dumneavoastra este construibil?
In primul rand, trebuie sa faceti o cerere pentru obtinerea unui Certificat de Urbanism.
Certificatul de urbanism este actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, caracteristicile zonei in care se gaseste imobilul sau amplasamentul, cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite, precum si lista avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii.
In situatii deosebite, emitentul poate cere, suplimentar, elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal sau a unui Plan Urbanistic de Detaliu.
Daca scopul declarat de solicitant este autorizarea executarii lucrarilor de constructii, iar specificul obiectivului nu se incadreaza in prevederile documentatiilor de urbanism existente aprobate sau daca particularitatile amplasamentului nu permit realizarea investitiei, certificatul se elibereaza cu mentionarea expresa a incompatibilitatilor rezultate, precum si a imposibilitatii eliberarii unei autorizatii de construire.

Certificatul de Urbanism se emite pentru:
- autorizarea executiei lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente; - desfiintarea constructiilor; - concesionarea de terenuri; - cereri in justitie; - alte scopuri.
Pentru obtinerea unui Certificat de Urbanism, aveti nevoie de: - cerere-tip pentru emiterea certificatului de urbanism, completata cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii actului; - plan de situatie, eliberat pe suport topografic – vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie – la scarile 1:5000 pana la 1:500; - documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (stabilita de catre emitent conform legii) – copie.
Cateva precizari: - nu trebuie sa prezentati titlul asupra imobilului sau alt act care sa ateste dreptul de proprietate - Certificatul de Urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii; - termenul prevazut de lege pentru eliberarea certificatului de urbanism este de 30 de zile de la data depunerii documentatiei la forurile competente; - valabilitatea certificatului de urbanism este stabilita de catre emitent;
Sunt considerate terenuri pentru constructii urmatoarele: - terenuri din interiorul localitatilor, ocupate sau libere de constructii; - terenuri aparent libere, pentru functiuni urbane de interes public; - terenuri ce apartin statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si se pot concesiona cu sau fara licitatie.
Terenul dumneavoastra trebuie sa fie construibil din punct de vedere tehnic: - verificarea subsolului (casele vecine au subsol?); - nivelul apelor freatice; - existenta utilitatilor publice; - posibilitatea de racord la canalizare, apa, electricitate, gaz, telefon.
Studii preliminare, schita de proiect, proiectul de autorizare
Arhitectul va studia, impreuna cu dvs., terenul pe care se va afla viitoarea constructie: amplasament, imprejurimi, topografie, caracteristici, servituti, climat, nevoile si dorintele dvs.
Daca doriti sa transformati o cladire existenta, sunt necesare cateva studii preliminare referitoare la starea tehnica a constructiei respective.

Astfel, avand ca baza aceste motivatii, arhitectul va va propune una sau mai multe solutii: “schita de proiect”. In momentul in care se ajunge la o solutie care va multumeste, se poate face o estimare aproximativa a investitiei din punct de vedere al costului. Daca arhitectul are convingerea ca resursele dvs. financiare sunt insuficiente pentru scopul propus, el are datoria de a va informa asupra acestui fapt.
Se ajunge la un plan de arhitectura general, care poate fi elaborat pentru faza urmatoare (proiectul de autorizare).
Obtinerea Autorizatiei de Construire (AC)
Autorizatia de construire este actul de autoritate al administratiei publice locale in baza caruia se pot executa lucrari de constructii si pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea obiectivelor investitii.
AC se elibereaza pentru: - orice constructie noua; - constructii provizorii pe santier; - lucrari cu caracter provizoriu; - reconstruire, modificare, extindere, reparare, restaurare a cladirilor de orice fel;
Autorizatia de Construire NU este necesara pentru lucrari de reparatii care nu modifica forma exterioara a constructiei, materialele din care este executata sa pastreze golurile de tamplarie, nu se altereaza structura de rezistenta sau aspectul arhitectural al constructiei.
Daca, insa, lucrarile mentionate mai sus se executa la constructii monumente istorice, emiterea autorizatiilor de construire este OBLIGATORIE.
Documente necesare pentru completarea dosarului ce se depune in vederea emiterii AC: - cerere pentru emiterea AC, inclusiv anexa, completata cu elementele de identificare si datele tehnice, conform Proiectului de Autorizare de Construire (PAC); - PAC, inclusiv referatele de verificare si cel de expertiza tehnica, dupa caz, semnate si stampilate in original (doua exemplare); - actul doveditor al titularului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructie; - certificatul de urbanism; - fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii Acordului Unic (act cu valoare de aviz conform, care insumeaza avize si acorduri favorabile, exprimate prin fise tehnice, pentru unitati urbane), precum si documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului; - declaratia pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii juridice asupra imobilului; - documentele de plata pentru emiterea AC, pentru avizele si acordurile necesare.

In acelasi timp cu AC, se poate solicita si Proiectul pentru Organizarea Executiei Lucrarilor (POE).
PAC este proiectul tehnic pentru AC si se elaboreaza de catre colective tehnice de specialitate, se insuseste si se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai in domeniul arhitecturii si constructiilor, astfel:
- arhitect cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru partea de arhitectura (membru OAR, cu drept de semnatura); - inginer cu diploma recunoscuta de statul roman pentru partea de inginerie. Verificarea proiectelor se face de catre verificatori atestati.
Termenul de eliberarea a AC este de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete. Daca documentatia este incompleta, ea se returneaza solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii, cu mentionarea in scris a deficientelor si a elementelor necesare completarii acesteia. Odata cu AC, veti primi, in doua exemplare, un document de “Instiintare privind data inceperii lucrarilor” - acest document trebuie inaintat Inspectoratului de Stat in Constructii, la inceperea santierului. Precizari: - refuzul unei AC trebuie motivat de emitent in termen de 20 de zile de la primirea cererii; - in lipsa acestei notificari, autorizatia se considera emisa la expirarea termenului de 30 zile. Taxe: - taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism se calculeaza in functie de suprafata pentru care se solicita, iar in mediul rural se percepe 50% din valoarea taxei percepute pentru mediul urban. - taxa pentru obtinerea AC se calculeaza ca fiind, in general, de 1% din valoarea investitiei, iar pentru locuinte, de 0,5% . Sunt exceptate de la plata taxei de obtinere a AC: - lacasurile de cult si anexele acestora; - lucrarile de dezvoltare, modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului; - lucrarile de interes public judetean sau local - constructiile ai caror beneficiari sunt institutiile publice; - proprietarii de monumente istorice – pentru interventiile asupra monumentelor istorice detinute, in cazul in care proprietarii utilizeaza bunul imobil detinut numai pentru activitati necomerciale sau, in mod direct, pentru locuit; - persoane fizice veterani de razboi; - persoane persecutate din motive etnice de catre regimurile instaurate intre 6
5. septembrie 1940 si 6 martie 1945; - persoane persecutate din motive politice de catre dictatura instaurata incepand cu 6 martie 1945; - persoanele deportate sau cele constituite in prizonieri.
Cheltuielile pentru controlul statului in autorizarea executarii lucrarilor se suporta de catre dumneavoastra si reprezinta 0,1 % din valoarea lucrarilor autorizate. Cheltuielile pentru elaborarea reglementarilor tehnice si pentru inspectia statului pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii sunt suportate de catre dumneavoastra, prin virarea unei sume care reprezinta 0,7% din cheltuielile de constructie autorizate, acestea putandu-se achita esalonat. Precizare: In mediul rural, valoarea taxelor este de 50% din cea a taxelor urbane.
Proiectul tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, antemasuratori
Dupa ce a fost obtinuta AC, arhitectul si colaboratorii sai incep elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie necesare pentru inceperea lucrului pe santier.
Proiectul tehnic contine: a) parti scrise - descrierea generala a lucrarilor; - caietele de sarcini; - listele cu cantitati de lucrari; - graficul general de realizare a investitiei; b) parti desenate - planuri generale; - planse pricipale ale obiectelor; - arhitectura; - structura; - instalatii; - dotari si instalatii tehnologice; - dotari de mobilier, inventar gospodaresc, paza contra incendiilor, protectia muncii.
Santierul si urmarirea lucrarilor
Pe toata perioada derularii lucrarilor, la loc vizibil, trebuie afisat un panou de minimum 90 x 60 cm, panou ce va contine datele de identificare ale investitiei: - denumire; - adresa; - beneficiar; - proiectant general; - executant (constructor); - numarul Autorizatiei de Construire si valabilitatea acesteia; - data inceperii si data terminarii lucrarilor;

Obligatiile dumneavoastra si ale executantului sunt: - urmarirea executiei lucrarilor prin inspectorul de santier autorizat (diriginte) ca reprezentant al dvs. si responsabilul tehnic cu executia, atestat, din partea executantului; - intocmirea cartii tehnice a constructiei – evidenta tuturor documentelor privind constructia in toate etapele realizarii ei; se intocmeste si se completeaza prin grija inspectorului de santier pe perioada execuarii lucrarilor; dupa aceea, obligatia de completare va revine dumneavoastra; - efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor in termen, precum si a receptiei finale, dupa perioada de garantie; - urmarirea comportarii in exploatare a constructiei. Arhitectul are dreptul si obligatia de a urmari executarea intocmai a lucrarilor proiectate. Neconformitatea acestora cu documentatia elaborata va va fi semnalata dumneavoastra si, dupa caz, organismelor de control abilitate.
Pe toata durata santierului, arhitectul efectueaza: - inspectii periodice; - controlul starii diverselor categorii de lucrari, verificarea partii financiare a lucrarilor;
Executantul, in baza contractului de antrepriza, are urmatoarele obligatii pentru asigurarea calitatii constructiilor: - sa va sesiseze cu privire la neconformitatile si/sau neconcordantele din proiect, pentru a putea fi solutionate de catre proiectant; - sa inceapa executia numai daca exista Autorizatie de Construire; - sa execute lucrarile numai pe baza si in conformitate cu proiectul tehnic de executie.
Receptia lucrarilor si finalizarea acestora, inclusiv intabularea Prin actul de receptie, se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile contractuale, in conformitate cu documentatia de executie.
Receptia se realizeaza in doua etape: - receptia la terminarea lucrarilor – este obligatorie si pentru realizarea lucrarilor in regie proprie; - receptia finala la expirarea perioadei de garantie.
Dumneavoastra aveti obligatia sa incepeti receptia in maximum 15 zile de la notificarea termenului lucrarilor de catre executant si sa comunicati data proiectantului, executantului si membrilor comisiei.
Receptia lucrarilor se face de catre o comisie, aleasa de dumneavoastra, din care trebuie sa faca parte si reprezentantul Administratiei locale. Proiectantul si executantul (sau reprezentantii lor) nu pot face parte din comisia de receptie, intrucat au calitatea de invitati.
7Comisia de receptie examineaza: - respectarea prevederilor din Autorizatia de Construire, precum si avizele si conditiile impuse de autoritatile competente; - executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, cu cele ale documentatiei de executie si cele ale reglementarilor specifice; - referatul de prezentare, intocmit de proiectant, cu privire la modul cum a fost executata lucrarea; - terminarea tuturor lucrarilor prevazute in contractul incheiat intre dumneavoastra si executant.
La terminarea examinarii, comisia va consemna observatiile si concluziile in procesul verbal de receptie. Receptia se poate face daca nu exista obiectii. Daca exista obiectii, se poate face receptia, cu notarea expresa a acestora si cu posibilitatea de remediere a defectiunilor sau lipsurilor in termen de 90 zile. Dupa efectuarea remedierilor, executantul va cere, in scris, anularea obiectiilor.
Dupa punerea in functiune a obiectivului de investitii, dumneavoastra aveti obligatia sa: - regularizati taxele datorate administratiei publice locale, precum si achitarea celorlate obligatii legale; - obtineti adeverinta de existenta a constructiei (pe baza de cerere, extras de carte funciara in original, valabil de 30 zile, plan parcelar intocmit de proiectantul autorizat de Oficiul National de Cadastru, copia Autorizatiei de Constructie, proces verbal de receptie a lucrarilor) pentru intabulare sau obtinerea autorizatiei de functionare- inregistrare in Cartea Funciara; - declarati investitia in vederea impunerii.

Mic dictionar
• Aria construita = suprafata ocupata de catre constructie la sol (amprenta casei pe teren);
• Aria construita desfasurata = suprafata insumata a tuturor nivelelor;
• Aria utila = suprafata insumata a camerelor fara grosimile zidurilor (suprafata interioara a camerelor);
• Aria locuibila = suprafata insumata a camerelor locuibile;
• Certificat de Urbanism = actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, caracteristicile zonei in care se gaseste imobilul sau amplasamentul, cerintele urbanistice care urmeaza safie indeplinite, precum si lista avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii.
• Autorizatia de construire = actul de autoritate al administratiei publice locale in baza caruia se pot executa lucrari de constructii si pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea obiectivelor investitii.
• PUG = Proiect Urbanistic General - contine reglementarile urbanistice valabile la nivelul unui oras si care trebuie respectate in Autorizatia de Constructie.
• PUZ = Proiect Urbanistic Zonal, contine reglementarile urbanistice valabile pentru o zona mai mare (aproximativ 10 ha) care nu este bine definita urbanistic (teren viran sau care a fost afectat de demolari masive).
• PUD = Proiect Urbanistic de Detaliu, se realizeaza pentru un anume teren; prin intermediul lui se precizeaza perimetrul construibil, retragerile fata de limite, regim de inaltime, aliniament, in corelare cu terenurile invecinate.

Sfaturi utile pentru cei care vor sa cumpere un teren:
• Terenurile mai mici de 150 mp sunt declarate neconstruibile, prin urmare nu puteti obtine Autorizatia de Construire, decat pentru consolidarea casei care exista si numai daca aceasta este realizata din zidarie;
• Daca latimea la strada este mai mica de 10-12 m, trebuie elaborat PUD;
• PUD se mai cere si in cazul in care nu se pot respecta, din diferite motive, reglementarile existente in PUG pentru zona respectiva;
• In general, pentru Bucuresti, procentul de ocupare la sol al terenului (POT) este de 45-60%, iar coeficientul de utilizare al terenului este de 0,9-1,3;
• Inainte de cumpararea terenului, este bine ca vanzatorul sa obtina Certificatul de Urbanism in vederea vanzarii, pentru a putea sti cu precizie daca terenul este construibil si sa puteti sti eventuala amplasare a casei (retragerile fata de limite, regimul de inaltime etc.)
• Este bine sa consultati un arhitect inainte de a cumpara terenul, pentru a putea afla daca ceea ce doriti sa construiti se poate realiza pe terenul respectiv.
• Inainte de cumpararea terenului, trebuie verificate, cu ajutorul unui inginer topometrist, daca forma si dimensiunea terenului in realitate corespund cu ceea ce este trecut in acte, altfel spus, daca cumparati ce este in acte.
• Trebuie verificat daca exista posibilitatea de realizare a racordului la retelele de utilitati (apa, canalizare, gaze, electricitate, telefonie, cablu TV)

Este bine sa consultati um studiu geotehnic al terenului respectiv, sau sa platiti o taxa pentru a face un astfel de studiu, imediat ce ati cumparat terenul, pentru a sti exact conditiile de fundare.
• Este bine sa cunoasteti legile care stau la baza emiterii autorizatiilor de construire.

Priza de pamant(partea aIIa)

Cum se face.
Raspuns:
1. Se alege o zona de sol propice obtinerii unei rezistente de impamantare scazute care sa conduca la utilizarea unui numar minim de electrozi care se introduc in sol circa 70-80% din lungime.
2. Pentru obtinerea unei prize de circa 4Ohmi se introduc electrozi in pamant asa cum am mentionat mai sus si se unesc (recomandat prin sudura) cu o platbanda care va merge direct in tabloul principal de distributie al casei (la conductorul PE care poate fi unit de conductorul neutru).
3. Pentru calculul numarului de electrozi nu este o formula bine stabilita deoarece rezistenta ohmica (electrod-sol) pe care o asigura acesta depinde foarte mult de tipul solului si modul de executie (cat de bine a fost batatorit pamantul in jurul sau). Pentru inceput iti propun sa alegi o zona din curte "agricola" unde ai sa bati si ai sa batatoresti pamantul bine in jurul primului electrod iar apoi o sa-i masori rezistenta ohmica electrod-sol (care de obicei nu va depasi 30-40 Ohmi). Metoda de masura o gasesti in Manualul pentru autorizarea electricienilor instalatori la pagina 192, editia 1995.
Daca valoarea ohmica a prizei de pamant realizata initial cu primul electrod de care vorbeam este sa zicem circa 32 Ohmi, pentru a obtine o priza de pamant de 16 OHmi ne mai trebuie unul, daca o vrem de 4 OHmi ne mai trebuie inca 2 electrozi etc (deci in total 4 pana acum).
OBS.Deoarece exista posibilitatea ca sa nu obtinem aceasi valoare de 32 OHmi pentru fiecare electrod, din experienta, iti recomand sa mai pui 2 electrozi obtinand in acest fel un rezultat sigur de cel mult 4-5 Ohmi a prizei de pamant.

IN GENERAL, CAM ASTA E CU EXECUTIA PRIZELOR DE PAMANT.

Cum sa construieste i impamantare ca la carte

Priza de impamintare are rolul de a prelua in caz de accident tensiunea periculoasa si de a cobori nivelul acesteia sub pragul de electrocutare. Nivelul maxim pentru un curent electric admis pentru corpul uman la limita electrocutarii este de aproximativ 25-30 mA, ceea ce se poate produce in conditii normale daca tensiunea aplicata depaseste valoarea de 24 Vca. O priza de pamant trebuie sa aiba o rezistenta masurata de maxim 4 Ohmi pentru instalatii la care curentul maxim de scurtcircuit este de 6A. Daca limitarea se face prin sigurante la o alta valoare trebuie sa asiguram o rezistenta maxima in asa fel incat sa nu depasim in caz de scurtcircuit valoarea de 24Vca.

R=U/I =24/I unde I=curentul maxim prin instalatie.

O impamantare se poate face astfel: se bat in pamant 3 tevi galvanizate de min 25-30 mm diametru, in lungime fiecare de aproximativ 2 metri, la o distanta intre ele de 0,6 - 2 metri. Se sudeaza electric intre ele cu o platbanda tot galvanizata (cu sectiunea de minim 100 mm patrati), iar sudurile este bine a se proteja cu un strat de smoala. Un capat al platbandei va fi scos la suprafata, protejat intr-o doza de legatura (sau piesa de separatie, unde se vor face si viitoarele masuratori periodice de verificare) de unde va pleca, printr-o legatura cu contact ferm, conductorul de protectie spre tabloul de distributie.

Etapele de urmat pentru constructia unei case


Parcurs administrativ

etape-pentru-a-construi-o-casa1.Alege cu atentie terenul intravilan pentru construirea casei/ cladirii: atentie la suprafata necesara, forma geometrica, pozitionarea geografica, studiul geotehnic, utilitatile aferente si vecinatatile acestuia;

2.Cumpara terenul dupa ce ai analizat atent toate aspectele, pentru un raport optim pret – calitate;

3.Dupa achizitia terenului contacteaza un Proiectant pentru o prima discutie, in vederea stabilirii arhitecturii si structurii de rezistenta adecvate situatiei;

4.Mergi la Primaria localitatii respective pentru depunerea Cererii de emitere a Certificatului de Urbanism: ai nevoie de actul de proprietate/ vanzare-cumparare/ titlu imobil – carte funciara, plan situatie - cadastru, chitanta de plata a taxei;

5.Dupa depunerea Cererii de emitere a Certificatului de Urbanism procedeaza la urmatoarea intalnire cu Proiectantul, in vederea elaborarii Documentatiei Tehnice pentru Autorizatia de Construire;

6.In maxim 30 de zile va fi eliberat Certificatul de Urbanism, in care vor fi precizate Avizele si Acordurile necesare pentru retele, siguranta si securitate, speciale, etc. din zona;

7.Accelereaza procesul de obtinere Certificatului de Urbanism; ulterior - a Avizelor/ Acordurilor si a Documentatiei Tehnice pentru Autorizatia de Construire;

8.Mergi la Primarie pentru a depune Cererea de eliberare a Autorizatiei de Construire: ai nevoie de Certificatul de Urbanism, Avize si Acorduri obtinute, Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de Construire vizata de un Verificator de Proiect, precum si chitanta de achtare a taxei;

9.In maxim 30 de zile va fi eliberata Autorizatia de Construire.

- Atentie: Certificatul de Urbanism nu tine loc de Autorizatie de Construire;
- Autorizatia de Construire este valabila 12 luni de la data emiterii, timp in care trebuie sa demarezi lucrarile de executie;
- Autorizatia de Construire se poate prelungi inca 12 luni, dar trebuie sa mergi in timp util la Primarie.
- Documentatia Tehnica are destinatia obtinerii Autorizatiei de Construire; pentru executia efectiva a lucrarilor este necesar un Proiect Tehnic cu Detalii de Executie.

Etapele de urmat pentru constructia unei case

Parcurs administrativ

etape-pentru-a-construi-o-casa1.Alege cu atentie terenul intravilan pentru construirea casei/ cladirii: atentie la suprafata necesara, forma geometrica, pozitionarea geografica, studiul geotehnic, utilitatile aferente si vecinatatile acestuia;

2.Cumpara terenul dupa ce ai analizat atent toate aspectele, pentru un raport optim pret – calitate;

3.Dupa achizitia terenului contacteaza un Proiectant pentru o prima discutie, in vederea stabilirii arhitecturii si structurii de rezistenta adecvate situatiei;

4.Mergi la Primaria localitatii respective pentru depunerea Cererii de emitere a Certificatului de Urbanism: ai nevoie de actul de proprietate/ vanzare-cumparare/ titlu imobil – carte funciara, plan situatie - cadastru, chitanta de plata a taxei;

5.Dupa depunerea Cererii de emitere a Certificatului de Urbanism procedeaza la urmatoarea intalnire cu Proiectantul, in vederea elaborarii Documentatiei Tehnice pentru Autorizatia de Construire;

6.In maxim 30 de zile va fi eliberat Certificatul de Urbanism, in care vor fi precizate Avizele si Acordurile necesare pentru retele, siguranta si securitate, speciale, etc. din zona;

7.Accelereaza procesul de obtinere Certificatului de Urbanism; ulterior - a Avizelor/ Acordurilor si a Documentatiei Tehnice pentru Autorizatia de Construire;

8.Mergi la Primarie pentru a depune Cererea de eliberare a Autorizatiei de Construire: ai nevoie de Certificatul de Urbanism, Avize si Acorduri obtinute, Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de Construire vizata de un Verificator de Proiect, precum si chitanta de achtare a taxei;

9.In maxim 30 de zile va fi eliberata Autorizatia de Construire.

- Atentie: Certificatul de Urbanism nu tine loc de Autorizatie de Construire;
- Autorizatia de Construire este valabila 12 luni de la data emiterii, timp in care trebuie sa demarezi lucrarile de executie;
- Autorizatia de Construire se poate prelungi inca 12 luni, dar trebuie sa mergi in timp util la Primarie.
- Documentatia Tehnica are destinatia obtinerii Autorizatiei de Construire; pentru executia efectiva a lucrarilor este necesar un Proiect Tehnic cu Detalii de Executie.

Infiltratiile de apa

Infiltratiile de apa sunt deosebit de periculoase, nu numai in ceea ce priveste aspectul estetic (desigur, acesta trece pe un plan secundar in aceste momente), ci in special datorita igrasiei pe care o produce si care poate afecta grav sanatatea locatarilor. Iar infiltratiile pot veni atat de pe acoperis, balcon, terasa, cat si de la fundatie si subsol, urcandu-se pe pereti.

Ce este de facut? In primul rand, indepartarea zapezii si ghetii de pe acoperisuri, terase, balcoane, desfundarea burlanelor si jgheaburilor (multe dintre ele fiind blocate de gheata) pentru ca apa sa se poata scurge, dar si a canalelor colectoare din curti si sistemului de drenaj din jurul casei.

Unde apar infiltratii, acolo unde se pot realiza impermeabilizari folosind mortare cu priza rapida. Este si o avertizare asupra faptului ca atunci cand se va putea (soare, mai cald si suprafete uscate) sa se treaca la hidroizolarea acoperisurilor, teraselor, balcoanelor, soclului si subsolurilor.

Cum se realizeaza o pergola

Pasul urmator alegerii si efectuarii schitei pergolei este acela de a alege materialele. In mod normal pergolele sunt realizate din lemn sau fier; cele din lemn sunt cele mai usor de construit si se armonizeaza perfect in gradini. Poti alege intre lemnul de castan, pin sau multistrat; nu uita insa ca indiferent de tipul lemnului ales, acesta trebuie tratat o data pe an.
Alegerea acoperisului. Poti acoperi pergola cu placi de lemn peste care sa pui tigla. Daca, in schimbi, doresti o structura mai usoara, poti folosi placi de polimer de plastic ori poti opta pentru o perdea ( de exterior) pe care o vei demonta pe perioada iernii sau, pentru un acoperis mai natural, poti folosi stuf.
Fixarea pergolei. O buna prindere a pergolei care dureaza timp indelungat este fixarea fiecarui picior al pergolei intr-o sapatura de 60 cm adancime cu ceva pietris pe fundul acesteia. Deci in aceste sapaturi se introduc, pe rand pilonii, si dupa ce s-a verificat perpendicularitatea si nivelul pergolei, se inchide groapa cu ciment. O alta solutie este aceea de a cumpara picheti din magazinele de bricolaj care trebuiesc fixati in pamant: in acest caz piciorul pergolei trebuie introdus in centrul pichetilor si prins cu suruburi. O alta alternativa este aceea de a fixa pe pamant placi de metal de care sa prinzi pilonii pergolei, cu suruburi.
Stabilirea dimensiunii pergolei. De obicei dimensiunile unei pergole variaza de la 2 x 2 metri la 3 x 4 metri. Pentru a determina dimensiunea unei pergole este suficient sa calculezi spatiul pe care-l ai la dispozitie si sa decizi cat de amplu vrei sa fie acoperisul; in comert gasesti seturi de diferite marimi. Nu poti folosi seturile deja gata? Atunci chiama un tamplar: in acest caz trebuie sa faci un desen detaliat al pergolei tale cu masurile pe care intentionezi sa le obtii.
Instrumentele de folosit: metru, ciocan, suruburi, cuie, surubelnite sau mai bine o surubelnita electrica cu diferite capete, burghiu cu diverse capete, de diferite grosimi si lungimi, patent, cleste de dulgher, creion, echer de dulgher, poloboc, fir de plumb si fierastrau alternativ.
Montarea pergolei: fixeaza pilonii in pamant si realizeaza apoi scheletul acoperisului prin combinarea a doi stalpi lungi si doi mai scurti; dispune-i pe orizontal pe toti ceilalti. Acopera scheletul acoperisului cu materialul ales. Pentru a obtine un rezultat mai bun poti pregati un plan de baza, inainte de a fixa pilonii pergolei in pamant. Cel mai simplu mod este acela de a utiliza caramizi de beton de 5 cm

Cum se construieste un acoperis din stuf

Stuful este unul din putinele materiale traditionale care au reinceput sa fie folosite in domeniul constructiilor.

Se pare ca atributele sale sunt din nou apreciate asa cum se cuvine si, in consecinta, din ce in ce mai multi proprietari iau in calcul folosirea lui ca invelitoare pentru acoperisuri.

Montajul stufului este un mestesug traditional si, ca multe alte mestesuguri, a ajuns sa fie cunoscut de un numar foarte mic de mesteri. Daca va decideti sa folositi stuful, sfatul nostru este ca mai intai sa gasiti un maistru cu recomandari bune, deoarece calitatea montajului decide durata de viata a acoperisului (care poate sa fie intre 30 - 60 ani).

Deoarece recoltatul stufului se face iarna, iar montajul primavara si vara, un alt sfat de care trebuie sa tineti cont este sa planificati lucrarea cu un an inainte. Acest lucru va va permite sa achizitionati stuful in cele mai favorabile conditii referitoare la calitate si pret. Achizitionat in timpul iernii, direct de la taietori, pretul este de 2 lei/maldar, in timp ce in afara sezonului de recoltat pretul ajunge la 4-5 lei/ maldar. Snopii legati de taietorii din zonele stuficole sunt substantiali mai mari decat cei comercializati de intermediari sau firme.

La montaj se folosesc doua tipuri de stuf: la baza, paie groase, iar straturile superioare sunt realizate din paie subtiri (calitatea cea mai buna o are stuful recoltat din zonele salmastre). De aceea trebuie sa aveti in vedere sa achizitionati ambele tipuri de stuf in proportie corespunzatoare.
Motive pentru care sa alegem stuful?
- este ecologic;
- este un excelent termoizolant;
- nu costa mai mult decat alte invelitori;
- are o durata de viata mare;
- design placut.

Etape de lucru

1.Construirea sarpantei
Sarpanta trebuie sa respecte doua conditii esentiale pentru montajul stufului: sa fie suficient de rezistenta si sa aiba un unghi care sa faciliteze scurgerea apei.

2.Montajul schelei
Grinzile din lemn se monteaza in plan vertical din metru in metru. Pe acestea se pozitioneaza scanduri. Latimea lor trebuie aleasa cu grija, deoarece ea va da grosimea stratului de stuf. Dupa stabilirea pozitiei, scadurile sunt fixate in cuie.

3.Pozitionarea maldarelor
Primul strat de stuf (cu pai gros) se asaza pe sarpanta. Maldarele se pozitioneaza cu baza pe scandura montata anterior. Peste acest strat se asaza un al doilea strat cu paiul subtire.

4.Fixarea maldarelor
Maldarele sunt fixate cu o rigla din lemn care se leaga de structura sarpantei de dedesubt in asa fel incat stuful sa fie presat. Legaturile gramezilor se desfac, iar stratul de stuf se niveleaza.

5.Batutul stufului
Cu ajutorul unei unelte speciale numite "pieptene", stuful este batut de la baza spre varf. Tehnica presupune obtinerea unui strat uniform pana la rigla de lemn.

6.Cusutul stufului
Dupa ce stratul a fost uniformizat, este cusut de o grinda a sarpantei cu sarma galvanizata cu grosimea de 1,4 mm. Pentru cusut, sunt necesare doua persoane care folosesc o tija metalica prevazuta in varf cu un orificiu.

7.Montajul stratului 2
Intreaga operatie se repeta, luandu-se drept baza rigla din lemn cu care a fost fixat primul rand de maldare. In functie de lungimea sarpantei se stabileste si numarul de randuri (in cazul de fata au fost montate patru randuri).

8.Montajul pe coama
Snopurile de stuf legate cu sarma de grinda coamei sunt asezate longitudinal pe coama casei. Peste acestea se realizeaza o impletitura din manunchiuri de stuf. Stuful folosit la impletit se uda cu 24 h inainte pentru a deveni flexibil.

9.Fixarea coamei
Impletitura de pe coama este fixata de structura acoperisului cu o rigla din lemn care se leaga cu sarma . La final, riglele folosite la montaj sunt indepartate, iar intreaga suprafata a acoperisului este finisata in asa fel incat sa devina plana.